تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 74
  • بازدید کل : 62879

  پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي


   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده علوم انسانی

  گروه آموزشی حقوق

  پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حقوق خصوصی

  عنوان:

  بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

  استاد راهنما:

  دکتر عباداله رستمی چلکاسری

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

  2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….4

  3- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

  4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  5- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  7- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

  فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

  1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

  1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

  1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

  1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

  1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

  1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….16

  1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

  1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

  1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

  1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

  1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

  1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

  1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

  1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

  1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

  1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

  1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

  1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

  1-2-2-2- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع ……………………………………………………………………………………………….31

  1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

  1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

  1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

  1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

  1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

  1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

  1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

  1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

  1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

  1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

  1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

  1-3- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

  1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

  1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

  1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

  1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

  1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

  1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

  1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

  1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

  1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

  1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

  1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

  1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

  1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

  1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

  1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

  1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

  1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

  1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

  1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

  1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

  1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

  1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62

  1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

  1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

  فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………65

  2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

  2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

  2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

  2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

  2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

  2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

  2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

  2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

  2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

  2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

  2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

  2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

  2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

  2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

  2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

  2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87

  2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88

  2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

  2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

  2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

  2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

  2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

  2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

  2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

  2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

  2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

  2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

  2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

  2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

  2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

  2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

  2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

  2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117

  2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

  2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………&hel

    انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 363
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد