تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 14
  • بازدید دیروز : 270
  • بازدید کل : 50307

  پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي


   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده علوم انسانی

  گروه آموزشی حقوق

  پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حقوق خصوصی

  عنوان:

  بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

  استاد راهنما:

  دکتر عباداله رستمی چلکاسری

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

  2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….4

  3- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

  4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  5- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  7- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

  فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

  1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

  1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

  1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

  1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

  1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

  1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….16

  1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

  1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

  1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

  1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

  1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

  1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

  1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

  1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

  1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

  1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

  1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

  1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

  1-2-2-2- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع ……………………………………………………………………………………………….31

  1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

  1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

  1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

  1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

  1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

  1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

  1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

  1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

  1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

  1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

  1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

  1-3- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

  1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

  1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

  1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

  1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

  1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

  1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

  1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

  1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

  1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

  1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

  1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

  1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

  1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

  1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

  1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

  1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

  1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

  1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

  1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

  1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

  1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

  1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62

  1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

  1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

  فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………65

  2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

  2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

  2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

  2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

  2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

  2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

  2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

  2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

  2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

  2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

  2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

  2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

  2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

  2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

  2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

  2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87

  2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88

  2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

  2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

  2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

  2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

  2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

  2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

  2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

  2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

  2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

  2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

  2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

  2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

  2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

  2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

  2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

  2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117

  2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

  2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………&hel

    انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 288
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد