تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 25
  • بازدید دیروز : 8
  • بازدید کل : 57560

  پايان نامه بررسي فقهي حقوقي تعهدات ابتدايي


   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده علوم انسانی

  گروه آموزشی حقوق

  پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حقوق خصوصی

  عنوان:

  بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

  استاد راهنما:

  دکتر عباداله رستمی چلکاسری

  بهار 1394

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

  2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….4

  3- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

  4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  5- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  7- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

  فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

  1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

  1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

  1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

  1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

  1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

  1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

  1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….16

  1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

  1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

  1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

  1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

  1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

  1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

  1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

  1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

  1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

  1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

  1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

  1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

  1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

  1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

  1-2-2-2- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع ……………………………………………………………………………………………….31

  1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

  1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

  1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

  1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

  1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

  1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

  1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

  1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

  1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

  1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

  1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

  1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

  1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

  1-3- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

  1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

  1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

  1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

  1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

  1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

  1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

  1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

  1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

  1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

  1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

  1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

  1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

  1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

  1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

  1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

  1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

  1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

  1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

  1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

  1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

  1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

  1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

  1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

  1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

  1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

  1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

  1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

  1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62

  1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

  1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

  فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………65

  2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

  2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

  2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

  2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

  2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

  2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

  2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

  2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

  2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

  2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

  2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

  2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

  2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

  2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

  2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

  2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

  2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

  2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

  2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87

  2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88

  2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

  2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

  2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

  2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

  2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

  2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

  2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

  2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

  2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

  2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

  2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

  2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

  2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

  2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

  2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

  2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

  2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

  2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

  2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

  2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117

  2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

  2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

  2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………&hel

    انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 339
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد