تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 55
  • بازدید دیروز : 74
  • بازدید کل : 62862

  پایان نامه تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر ...


  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   

  واحد نراق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  (M.A(

  مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

  عنوان:

  تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر

  استاد مشاور:

  آقای دکتر عباس کاظمی

  تابستان 92

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست ..................................................................................................................................................صفحه

  چکیده........................................................................................................................................................1

  فصل اول:(کلیات پژوهش)

  1-1 مقدمه................................................................................................................................................3

  1-2 بیان مسئله.........................................................................................................................................4

  1-3 سئوالات تحقیق.................................................................................................................................6

  1-4 ضرورت واهمیت تحقیق....................................................................................................................7

  1-5 اهداف تحقیق....................................................................................................................................7

  1-6 چارچوب نظری تحقیق.......................................................................................................................8

  1-7 فرضییه های تحقیق............................................................................................................................9

  1-8 متغیرهای تحقیق...............................................................................................................................9

  1-9 قلمرو تحقیق.....................................................................................................................................9

  1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق......................................................................................................................9

  1-9-2 قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................10

  1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................10

  10-1 تعریف عملیاتی واژه ها..............................................................................................................10

   

  فصل دوم:(ادبیات پژوهش)

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................................13

  2-2 تاریخچه تحول سازمانی..................................................................................................................15

  2-2-1 بررسی علمی و عقلانی سازمان..................................................................................................15

  2-2-2 بررسی سازمان از دیدگاه روابط انسانی......................................................................................16

  2-2-3 بررسی سازمان از دیدگاه نگرش اقتضایی..................................................................................16

  2-3 زمینه های بنیادی مدیریت تحول....................................................................................................17

  2-4 تحولات تدریجی و تحولات محیطی..............................................................................................18

  2-5 بررسی استراتژی های تحول در دو سطح خرد و کلان...................................................................18

  2-6 اهمیت رهبری.................................................................................................................................19

  2-7 روند تاریخی تئوری رهبری در سازمان...........................................................................................20

  2-8 تعاریف رهبری...............................................................................................................................21

  2-9 مهارت های رهبری........................................................................................................................21

  2-10 نقش حساس رهبری سازمان در هدف گذاری برای مدیریت تحول...........................................22

  2-11 رویکردهای رهبری تحول گرا.....................................................................................................22

  2-11-1 نظریه رهبری تحول گرا برنز...................................................................................................22

  2-11-2 نظریه رهبری تحول گرا بنیس و نانوس..................................................................................23

  2-11-3 نظریه رهری تحول گرا تی چی و دیوانا................................................................................24

  2-11-4 نظریه رهبری تحول آفرین بس..............................................................................................25

  2-12 عناصر رهبری...............................................................................................................................25

  2-12-1 نفوذ آرمانی..............................................................................................................................27

  2-12-2 موارد نفوذ آرمانی....................................................................................................................28

  2-12-3 تحریک فرهیختگی..................................................................................................................29

  2-12-4 الهام بخشی.............................................................................................................................32

  2-12-5 ملاحظات فردی......................................................................................................................34

  2-13 ویژگی ها و رفتارهای رهبری تحول آفرین..................................................................................36

  2-13-1 بینش و بصیرت.......................................................................................................................36

  2-13-2 چارچوب دهی و چشم انداز سازمانی.....................................................................................37

  2-13-3 مدیریت اثر گذاری..................................................................................................................38

  2-14 تحول و نوآوری در اندیشه گری همل.........................................................................................40

  2-15 اهداف مدیریت تحول..................................................................................................................40

  2-16 مدل های تحول سازمانی.............................................................................................................41

  2-16-1 مدل سه مرحله ای کرت لوین................................................................................................43

  2-16-2 مدل شش بخشی ویس بورد...................................................................................................44

  2-16-3 مدل اثر بخشی کامینگرواورلی.................................................................................................45

  3-16-4 عناصر تحول.............................................................................................................................46

  2-17 شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی.......................................................46

  2-17-1 اهداف......................................................................................................................................47

  2-17-2 ساختار....................................................................................................................................47

  2-17-3 رهبری.....................................................................................................................................47

  2-17-4 ارتباطات..................................................................................................................................48

  2-17-5 پاداش......................................................................................................................................48

  2-17-6 مکانیزم های مفید....................................................................................................................49

  سطوح تغییر..............................................................................................................................................49

  2-18 تغییر..............................................................................................................................................49

  2-19 انواع تغییر.....................................................................................................................................49

  2-20 سه نوع تغییر سازمانی..................................................................................................................50

  2-20-1 تغییرات توسعه ای..................................................................................................................50

  2-20-2 تغییرات انتقالی........................................................................................................................50

  2-20-3 تغییرات دگرگونی...................................................................................................................50

  2-21 تغییر افزون ساز در برابر تغییر دگرگون ساز................................................................................51

  2-22 تغییر با برنامه و تغییر بدون برنامه...............................................................................................51

  2-23 طبقه بندی برنامه های تغییر..........................................................................................................52

  2-23-1 فعالیت های تشخیص.............................................................................................................52

  2-23-2 فعالیت های تیم سازی...........................................................................................................52

  2-23-3 فعالیت های بین گروهی.........................................................................................................53

  2-23-4 فعالیت های بررسی بازخورد..................................................................................................53

  2-23-5 فعالیت های آموزشی و کاربردی............................................................................................53

  2-23-6 فعالیت های فنی – ساختاری.................................................................................................53

  2-23-7 فعالیت های مشاوره – فرآیندی..............................................................................................54

  2-23-8 فعالیت های شبکه تحول سازمانی...........................................................................................54

  2-23-9 فعالیت های مصالحه گری شخص ثالث.................................................................................54

  2-23-10 فعالیت های رایزنی مشورتی................................................................................................55

  2-23-11 فعالیت های برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی.....................................................................55

  2-23-12 فعالیت های برنامه ریزی هدفگذاری....................................................................................55

  2-23-13 فعالیت های مدیریت راهبردی.............................................................................................55

  2-23-14 فعالیت های تغییر اساسی سازمان.........................................................................................56

  2-24 تغییر سازمانی...............................................................................................................................56

  2-25 ماهیت و ابعاد تغییر در سازمان.....................................................................................................57

  2-26 شرایط ایجاد تغییر در سازمان.......................................................................................................58

  2-26-1 مقاومت در برابر تغییر در سازمان............................................................................................59

  2-26-2 آمادگی برای تغییر در سازمان.................................................................................................60

  2-26-3 مبانی نظری آمادگی در برابر تغییر.........................................................................................62

  2-27 تاثیر مدیران تحول گرا بر تغییر در سازمان...................................................................................63

  2-28 تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان..............................................................................................64

  2-29 نوآوری........................................................................................................................................65

  2-30 چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری............................................................................................65

  2-31 اجزای تشکیل دهنده نوآوری......................................................................................................65

  2-32 تاثیر متغیرهای ساختار بر نوآوری................................................................................................66

  2-33 تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری..................................................................................................67

  2-34 تاثیر متغیر های منابع انسانی بر نوآوری.......................................................................................67

  2-35 تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری......................................................................................68

  تعریف فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................69

  کارکردهای فرهنگ در سازمان..................................................................................................................70

  فرآیند کلی برای تحول وبهبود سازمان.....................................................................................................70

  2-36 تاریخجه هلال احمر....................................................................................................................71

  2-37 اصول هفت گانه هلال احمر........................................................................................................72

  2-38 بخش های جمعیت هلال احمر..................................................................................................73.

  2-39 پیشینه تحقیق..............................................................................................................................74

  1-2-39 تحقیقات انجام شده داخلی....................................................................................................74

  2-2-39 تحقیقات انجام شده خارجی................................................................................................. 76

  فصل سوم:( روش تحقیق)

  3-1 مقدمه...............................................................................................................................................82.

  3-2 روش تحقیق....................................................................................................................................82

  3-3 تعریف و تبیین جامعه آماری...........................................................................................................83

  3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری..................................................................................................83

  3-5 دوره زمانی تحقیق.............................................................................................................................82

  3-6 روشهای جمع آوری تحقیق..............................................................................................................84

  3-6-1 داده های اولیه .............................................................................................................................84

  3-6-2 داده های ثانویه .......................................................................................................................84

  3-7 ابزارگردآوری داده ها.........................................................................................................................84

  3-7-1روش کتابخانه ای................... .....................................................................................................85.

  3-7-2 روش میدانی..............................................................................................................................85

  3-8 ابزارهای اندازه گیری......................................................................................................................85

  3-9 روایی وپایایی پرسش نامه .............................................................................................................86

  3-10 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها..............................................................................................87

  3-10-1 متغیر وابسته و نحوه تعیین آنها................................................................................................87

  3-10-2 متغیر مستقل و نحوه تعیین آنها...............................................................................................88

  3-11 روش های آماری و شیوه تحلیل داده ها......................................................................................88

  3-11-1 همبستگی.................................................................................................................................89

  3-11-2 ضریب تعیین...........................................................................................................................89

  3-11-3 ضریب همبستگی....................................................................................................................89

  3-11-4 تحلیل رگرسیون......................................................................................................................90

  3-11-5 رگرسیون چندگانه...................................................................................................................90

  3-11-6 آزمون فرض معنی دار بودن....................................................................................................90

  3-11-7 تحلیل واریانس........................................................................................................................91

  3-12 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................91

  3-12-1 فرضیه های اصلی....................................................................................................................91

  3-12-2 فرضیه های فرعی....................................................................................................................91

  3-13 روش آزمودن فرضیه های تحقیق.................................................................................................92

  فصل چهارم: (تجزیه وتحلیل داده ها)

  4-1 مقدمه..............................................................................................................................................94

  آزمون جمعیت شناختی نمونه...................................................................................................................94

  تجزیه وتحلیل توصیفی متغیرها.................................................................... .........................................102

  4-2 رگرسیون.........................................................................................................................................104

  4-3 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف...................................................................................................104

  4-4 آزمون فرضیات تغییر......................................................................................................................106

  4-4-1آزمون فرضیه فرعی اول..............................................................................................................106

  4-4-2 آزمون فرضیه فرعی دوم.............................................................................................................108

  4-4-3 آزمون فرضیه فرعی سوم.........................................................................................................110

  4-4-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم......................................................................................................110

  4-4-5 آزمون فرضیه اصلی.................................................................................................................112

  4-5 آزمون فرضیات نوآوری...............................................................................................................114

  4-5-1 آزمون فرضیه فرعی اول..........................................................................................................114

  4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم..........................................................................................................116

  4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم.........................................................................................................118

  4-5-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم......................................................................................................118

  4-5-5 آزمون فرضیه اصلی.................................................................................................................120

  4-6 معادلات رگرسیون..........................................................................................................................122

  5- 6 تاثیر متغییر های توصیفی بر فرضیه ها...........................................................................................123

  فصل پنجم:(نتیجه گیری وپیشنهادها)

  5-1 مقدمه............................................................................................................................................133

  5-2 خلاصه فصول قبل پژوهش...........................................................................................................133

  تحلیل یافته های توصیفی.......................................................................................................................134

  تحلیل یافته های استنباطی......................................................................................................................134

  5-3 نتیجه گیری....................................................................................................................................137

  5-4 محدودیت ها................................................................................................................................137

  5-5 پیشنهاد ها در ارتباط با تحقیق.....................................................................................................138

  5-6 پیشنهاد ها به مسئولان................................................................................................................138

  5-7 پیشنهادبه محققان ....................................................................................................................140

  تمام سازمانهای دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوآوری وتغییر سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها وخواسته های مشتریان خود باشند. با توجه به جایگاه جمعیت هلال احمر به عنوان بازوی اجرایی دولت در بحث امداد رسانی، وجود حوادث مختلف وبلایایی بسیار در کشور ، لزوم مدیریت کارآمد در بکارگیری نیروهای کار متخصص و دانش مدار، استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و امدادگر ، به روز رسانی دانش و تخصص کارشناسان و مدیران حوزه امداد و نجات، همگی حکایت از ضرورت بکارگیری روش های نوین در رشد خلاقیت، نوآوری وتحول دربین کارکنان و مدیران جمعیت هلال احمر دارد. از سوی دیگر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر با سازمانهای بین اللملی و فدراسیون بین اللملی صلیب سرخ وهلال احمر و بروز شدن دانش کارکنان برای ارائه برنامه های پیشگیری ازحوادث و سوانح و آمادگی و پاسخگویی به موقع ، نیازمند مدیران و رهبرانی است که کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد ساختار و فرهنگی که تأکید اصلی آن بر نوآوری و تغییراست، هدایت نمایند. از این در این پژوهش به بررسی تاثیرمدیریت تحول گرا برخلاقیت و نوآوری سازمانی در جمعیت هلال احمر پرداخته شده است تا بدین وسیله امکان ایجاد نوآوری، تغییروخلاقیت دربین کارکنان دراین سازمان بین اللملی بیش از گذشته فراهم آید. برای درک چنین رابطه ای مدل ارائه شده توسط تافلر و نظریه تحول آفرین بس و ویژگی های رهبری تحول آفرین در تحقیق هرسی و بلانچارد به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب شد. دو نمونه آماری مشتمل بر 28 نفر از مدیران ارشد و 201 نفر از کارمندان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر به روش نمونه گیری تصادفی بر مبنای جدول مورگان طبقه بندی شده و انتخاب گردیدند. با استفاده از چهار پرسشنامه طراحی شده، به جمع آوری داده ها اقدام شد . روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی صوری مورد بررسی و تأیید قرارگرفت، پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار بدست آمده، قابل اتکا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی جهت تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده و برای آزمون فرض ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.همچنین برای تحلیل داده های آماری از نرم افزارspss استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت تحول گرا با نوآوری سازمانی رابطه مستقیم دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی را ایفا می کند. با توجه به نتایج این تحقیق، وجود مدیران تحول گرا برای ایجاد تحول در جمعیت هلال احمر با ویژگی هایی چون ایجاد انگیزه در کارکنان (الهام بخشی) ، توجه به ملاحظات فردی وداشتن چشم انداز سازمانی می تواند فضای مناسبی برای تغییر و نوآوری فراهم کنند.

  واژگان کلیدی: مدیریت تحول گرا، نوآوری سازمانی، جمعیت هلال احمر

  1-1 مقدمه:

  تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکل‌ترین وظائف مدیــــران پیشرو است. در همین راستا مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت مدیریت تحول در روزگار کنونی‌، به بیان مختصر عوامل تسهیل کننده تغییر و بهــسازی در سازمانها و راهکارهای غلـــبه بر مقاومتها و موانع موجود بر سر راه ایجاد تحولات و نوآوریهای سازمانی بپردازد. .
  در عصر حاضر سازما

  ...

   

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   

  واحد نراق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  (M.A(

  مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

  عنوان:

  تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر

  استاد مشاور:

  آقای دکتر عباس کاظمی

  تابستان 92

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست ..................................................................................................................................................صفحه

  چکیده........................................................................................................................................................1

  فصل اول:(کلیات پژوهش)

  1-1 مقدمه................................................................................................................................................3

  1-2 بیان مسئله.........................................................................................................................................4

  1-3 سئوالات تحقیق.................................................................................................................................6

  1-4 ضرورت واهمیت تحقیق....................................................................................................................7

  1-5 اهداف تحقیق....................................................................................................................................7

  1-6 چارچوب نظری تحقیق.......................................................................................................................8

  1-7 فرضییه های تحقیق............................................................................................................................9

  1-8 متغیرهای تحقیق...............................................................................................................................9

  1-9 قلمرو تحقیق.....................................................................................................................................9

  1-9-1 قلمرو مکانی تحقیق......................................................................................................................9

  1-9-2 قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................10

  1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................10

  10-1 تعریف عملیاتی واژه ها..............................................................................................................10

   

  فصل دوم:(ادبیات پژوهش)

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................................13

  2-2 تاریخچه تحول سازمانی..................................................................................................................15

  2-2-1 بررسی علمی و عقلانی سازمان..................................................................................................15

  2-2-2 بررسی سازمان از دیدگاه روابط انسانی......................................................................................16

  2-2-3 بررسی سازمان از دیدگاه نگرش اقتضایی..................................................................................16

  2-3 زمینه های بنیادی مدیریت تحول....................................................................................................17

  2-4 تحولات تدریجی و تحولات محیطی..............................................................................................18

  2-5 بررسی استراتژی های تحول در دو سطح خرد و کلان...................................................................18

  2-6 اهمیت رهبری.................................................................................................................................19

  2-7 روند تاریخی تئوری رهبری در سازمان...........................................................................................20

  2-8 تعاریف رهبری...............................................................................................................................21

  2-9 مهارت های رهبری........................................................................................................................21

  2-10 نقش حساس رهبری سازمان در هدف گذاری برای مدیریت تحول...........................................22

  2-11 رویکردهای رهبری تحول گرا.....................................................................................................22

  2-11-1 نظریه رهبری تحول گرا برنز...................................................................................................22

  2-11-2 نظریه رهبری تحول گرا بنیس و نانوس..................................................................................23

  2-11-3 نظریه رهری تحول گرا تی چی و دیوانا................................................................................24

  2-11-4 نظریه رهبری تحول آفرین بس..............................................................................................25

  2-12 عناصر رهبری...............................................................................................................................25

  2-12-1 نفوذ آرمانی..............................................................................................................................27

  2-12-2 موارد نفوذ آرمانی....................................................................................................................28

  2-12-3 تحریک فرهیختگی..................................................................................................................29

  2-12-4 الهام بخشی.............................................................................................................................32

  2-12-5 ملاحظات فردی......................................................................................................................34

  2-13 ویژگی ها و رفتارهای رهبری تحول آفرین..................................................................................36

  2-13-1 بینش و بصیرت.......................................................................................................................36

  2-13-2 چارچوب دهی و چشم انداز سازمانی.....................................................................................37

  2-13-3 مدیریت اثر گذاری..................................................................................................................38

  2-14 تحول و نوآوری در اندیشه گری همل.........................................................................................40

  2-15 اهداف مدیریت تحول..................................................................................................................40

  2-16 مدل های تحول سازمانی.............................................................................................................41

  2-16-1 مدل سه مرحله ای کرت لوین................................................................................................43

  2-16-2 مدل شش بخشی ویس بورد...................................................................................................44

  2-16-3 مدل اثر بخشی کامینگرواورلی.................................................................................................45

  3-16-4 عناصر تحول.............................................................................................................................46

  2-17 شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی.......................................................46

  2-17-1 اهداف......................................................................................................................................47

  2-17-2 ساختار....................................................................................................................................47

  2-17-3 رهبری.....................................................................................................................................47

  2-17-4 ارتباطات..................................................................................................................................48

  2-17-5 پاداش......................................................................................................................................48

  2-17-6 مکانیزم های مفید....................................................................................................................49

  سطوح تغییر..............................................................................................................................................49

  2-18 تغییر..............................................................................................................................................49

  2-19 انواع تغییر.....................................................................................................................................49

  2-20 سه نوع تغییر سازمانی..................................................................................................................50

  2-20-1 تغییرات توسعه ای..................................................................................................................50

  2-20-2 تغییرات انتقالی........................................................................................................................50

  2-20-3 تغییرات دگرگونی...................................................................................................................50

  2-21 تغییر افزون ساز در برابر تغییر دگرگون ساز................................................................................51

  2-22 تغییر با برنامه و تغییر بدون برنامه...............................................................................................51

  2-23 طبقه بندی برنامه های تغییر..........................................................................................................52

  2-23-1 فعالیت های تشخیص.............................................................................................................52

  2-23-2 فعالیت های تیم سازی...........................................................................................................52

  2-23-3 فعالیت های بین گروهی.........................................................................................................53

  2-23-4 فعالیت های بررسی بازخورد..................................................................................................53

  2-23-5 فعالیت های آموزشی و کاربردی............................................................................................53

  2-23-6 فعالیت های فنی – ساختاری.................................................................................................53

  2-23-7 فعالیت های مشاوره – فرآیندی..............................................................................................54

  2-23-8 فعالیت های شبکه تحول سازمانی...........................................................................................54

  2-23-9 فعالیت های مصالحه گری شخص ثالث.................................................................................54

  2-23-10 فعالیت های رایزنی مشورتی................................................................................................55

  2-23-11 فعالیت های برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی.....................................................................55

  2-23-12 فعالیت های برنامه ریزی هدفگذاری....................................................................................55

  2-23-13 فعالیت های مدیریت راهبردی.............................................................................................55

  2-23-14 فعالیت های تغییر اساسی سازمان.........................................................................................56

  2-24 تغییر سازمانی...............................................................................................................................56

  2-25 ماهیت و ابعاد تغییر در سازمان.....................................................................................................57

  2-26 شرایط ایجاد تغییر در سازمان.......................................................................................................58

  2-26-1 مقاومت در برابر تغییر در سازمان............................................................................................59

  2-26-2 آمادگی برای تغییر در سازمان.................................................................................................60

  2-26-3 مبانی نظری آمادگی در برابر تغییر.........................................................................................62

  2-27 تاثیر مدیران تحول گرا بر تغییر در سازمان...................................................................................63

  2-28 تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان..............................................................................................64

  2-29 نوآوری........................................................................................................................................65

  2-30 چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری............................................................................................65

  2-31 اجزای تشکیل دهنده نوآوری......................................................................................................65

  2-32 تاثیر متغیرهای ساختار بر نوآوری................................................................................................66

  2-33 تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری..................................................................................................67

  2-34 تاثیر متغیر های منابع انسانی بر نوآوری.......................................................................................67

  2-35 تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری......................................................................................68

  تعریف فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................69

  کارکردهای فرهنگ در سازمان..................................................................................................................70

  فرآیند کلی برای تحول وبهبود سازمان.....................................................................................................70

  2-36 تاریخجه هلال احمر....................................................................................................................71

  2-37 اصول هفت گانه هلال احمر........................................................................................................72

  2-38 بخش های جمعیت هلال احمر..................................................................................................73.

  2-39 پیشینه تحقیق..............................................................................................................................74

  1-2-39 تحقیقات انجام شده داخلی....................................................................................................74

  2-2-39 تحقیقات انجام شده خارجی................................................................................................. 76

  فصل سوم:( روش تحقیق)

  3-1 مقدمه...............................................................................................................................................82.

  3-2 روش تحقیق....................................................................................................................................82

  3-3 تعریف و تبیین جامعه آماری...........................................................................................................83

  3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری..................................................................................................83

  3-5 دوره زمانی تحقیق.............................................................................................................................82

  3-6 روشهای جمع آوری تحقیق..............................................................................................................84

  3-6-1 داده های اولیه .............................................................................................................................84

  3-6-2 داده های ثانویه .......................................................................................................................84

  3-7 ابزارگردآوری داده ها.........................................................................................................................84

  3-7-1روش کتابخانه ای................... .....................................................................................................85.

  3-7-2 روش میدانی..............................................................................................................................85

  3-8 ابزارهای اندازه گیری......................................................................................................................85

  3-9 روایی وپایایی پرسش نامه .............................................................................................................86

  3-10 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها..............................................................................................87

  3-10-1 متغیر وابسته و نحوه تعیین آنها................................................................................................87

  3-10-2 متغیر مستقل و نحوه تعیین آنها...............................................................................................88

  3-11 روش های آماری و شیوه تحلیل داده ها......................................................................................88

  3-11-1 همبستگی.................................................................................................................................89

  3-11-2 ضریب تعیین...........................................................................................................................89

  3-11-3 ضریب همبستگی....................................................................................................................89

  3-11-4 تحلیل رگرسیون......................................................................................................................90

  3-11-5 رگرسیون چندگانه...................................................................................................................90

  3-11-6 آزمون فرض معنی دار بودن....................................................................................................90

  3-11-7 تحلیل واریانس........................................................................................................................91

  3-12 فرضیه های تحقیق........................................................................................................................91

  3-12-1 فرضیه های اصلی....................................................................................................................91

  3-12-2 فرضیه های فرعی....................................................................................................................91

  3-13 روش آزمودن فرضیه های تحقیق.................................................................................................92

  فصل چهارم: (تجزیه وتحلیل داده ها)

  4-1 مقدمه..............................................................................................................................................94

  آزمون جمعیت شناختی نمونه...................................................................................................................94

  تجزیه وتحلیل توصیفی متغیرها.................................................................... .........................................102

  4-2 رگرسیون.........................................................................................................................................104

  4-3 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف...................................................................................................104

  4-4 آزمون فرضیات تغییر......................................................................................................................106

  4-4-1آزمون فرضیه فرعی اول..............................................................................................................106

  4-4-2 آزمون فرضیه فرعی دوم.............................................................................................................108

  4-4-3 آزمون فرضیه فرعی سوم.........................................................................................................110

  4-4-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم......................................................................................................110

  4-4-5 آزمون فرضیه اصلی.................................................................................................................112

  4-5 آزمون فرضیات نوآوری...............................................................................................................114

  4-5-1 آزمون فرضیه فرعی اول..........................................................................................................114

  4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم..........................................................................................................116

  4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم.........................................................................................................118

  4-5-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم......................................................................................................118

  4-5-5 آزمون فرضیه اصلی.................................................................................................................120

  4-6 معادلات رگرسیون..........................................................................................................................122

  5- 6 تاثیر متغییر های توصیفی بر فرضیه ها...........................................................................................123

  فصل پنجم:(نتیجه گیری وپیشنهادها)

  5-1 مقدمه............................................................................................................................................133

  5-2 خلاصه فصول قبل پژوهش...........................................................................................................133

  تحلیل یافته های توصیفی.......................................................................................................................134

  تحلیل یافته های استنباطی......................................................................................................................134

  5-3 نتیجه گیری....................................................................................................................................137

  5-4 محدودیت ها................................................................................................................................137

  5-5 پیشنهاد ها در ارتباط با تحقیق.....................................................................................................138

  5-6 پیشنهاد ها به مسئولان................................................................................................................138

  5-7 پیشنهادبه محققان ....................................................................................................................140

  تمام سازمانهای دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوآوری وتغییر سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها وخواسته های مشتریان خود باشند. با توجه به جایگاه جمعیت هلال احمر به عنوان بازوی اجرایی دولت در بحث امداد رسانی، وجود حوادث مختلف وبلایایی بسیار در کشور ، لزوم مدیریت کارآمد در بکارگیری نیروهای کار متخصص و دانش مدار، استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و امدادگر ، به روز رسانی دانش و تخصص کارشناسان و مدیران حوزه امداد و نجات، همگی حکایت از ضرورت بکارگیری روش های نوین در رشد خلاقیت، نوآوری وتحول دربین کارکنان و مدیران جمعیت هلال احمر دارد. از سوی دیگر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر با سازمانهای بین اللملی و فدراسیون بین اللملی صلیب سرخ وهلال احمر و بروز شدن دانش کارکنان برای ارائه برنامه های پیشگیری ازحوادث و سوانح و آمادگی و پاسخگویی به موقع ، نیازمند مدیران و رهبرانی است که کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد ساختار و فرهنگی که تأکید اصلی آن بر نوآوری و تغییراست، هدایت نمایند. از این در این پژوهش به بررسی تاثیرمدیریت تحول گرا برخلاقیت و نوآوری سازمانی در جمعیت هلال احمر پرداخته شده است تا بدین وسیله امکان ایجاد نوآوری، تغییروخلاقیت دربین کارکنان دراین سازمان بین اللملی بیش از گذشته فراهم آید. برای درک چنین رابطه ای مدل ارائه شده توسط تافلر و نظریه تحول آفرین بس و ویژگی های رهبری تحول آفرین در تحقیق هرسی و بلانچارد به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب شد. دو نمونه آماری مشتمل بر 28 نفر از مدیران ارشد و 201 نفر از کارمندان ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر به روش نمونه گیری تصادفی بر مبنای جدول مورگان طبقه بندی شده و انتخاب گردیدند. با استفاده ا

    انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 5
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد