تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 52
  • بازدید دیروز : 74
  • بازدید کل : 62859

  پایان نامه تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین ...


  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته‌ی مدیریت اجرایی

  عنوان

  تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین

  ( پژوهشی در شرکت‌های صنایع شیمیایی استان زنجان)

  استاد مشاور

  دکتر سید کمال صادقی

  تاریخ ارائه پایان نامه

  بهمن ماه 1392

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  نظر به اینکه مفهوم رقابت از یک مفهوم بین سازمانی به رقابت در سطح زنجیره تامین تبدیل شده است و مفهوم رقابت سازمان‌ها را مجبور ساخته تا با طراحی استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگ کردن این استراتژی‌ها در سطح زنجیره تامین در محیط پیچیده کنونی توان رقابت و بقا در حوزه فعالیت خود را داشته باشند. لذا اهمیت طراحی چنین استراتژی‌هایی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در قسمت اول این تحقیق به بیان اهمیت موضوع و بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شده است و روابط بین فرضیه‌ها و پیوستگی و انسجام مدل به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق صنعت شیمیایی در استان زنجان و در کشور ایران و در مدت 2 ماه مورد بحث قرار گرفته و با روش پرسشنامه نسبت جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده است. به دلیل محدود بودن حوزه مورد مطالعه کل جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و زنجیره تامین 80 شرکت است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است که به 2 بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده است. نتایج حاکی از آن است که دو فرضیه اصلی تحقیق و درکل متغیرهای مدل رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. در آخر پیشنهاداتی برای تحقیقات پژوهشی آتی و نتایج و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است. نظر به کمبود مطالعات و گام‌های عملی در این حوزه، نتایج این تحقیق به عنوان نقشه راهی برای مدیران و کارشناسان در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و به ویژه در صنعت محصولات شیمیایی در نظر گرفته شود.

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1. 1. مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 1

  2.1. بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 1

  1. 3. اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................2
  2. 4. سوالات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
  3. 5. فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
  4. 6. روش‌ شناسی تحقیق...................................................................................................................................................... 3
  5. 6. 1. نوع پژوهش ................................................................................................................................................................. 3
  6. 6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها .............................................................................................................. 3
  7. 6. 3. نحوه سنجش متغیرها ................................................................................................................................................. 4
  8. 6. 4. جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................................... 4
  9. 6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................... 4
  10. 6. 6. نتایج مورد انتظار .......................................................................................................................................................... 5
  11. 6. 7. معیار ارزیابی موفقیت .................................................................................................................................................. 5
  12. 7. مدل تحقیق ................................................................................................................................................................................5
  13. 8. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................................................6
  14. 8. 1. متغیر مستقل ................................................................................................................................................................ 6
  15. 8. 2. متغیر مداخله‌گر ............................................................................................................................................................. 6
  16. 8. 3. متغیر وابسته .................................................................................................................................................................. 8
  17. 9. ساختار تحقیق .......................................................................................................................................................................... 9

  فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش

  بخش اول: استراتژی بازاریابی..............................................................................................................................................................11

  1. 1. استراتژی ......................................................................................................................................................................................11
  2. 1. 1. تعاریف و مفاهیم استراتژی..............................................................................................................................................11
  3. 1. 2. سطوح استراتژی ...............................................................................................................................................................12
  4. 1. 2. 1. استراتژی بنگاه (شرکت)..................................................................................................................................... 12
  5. 1. 2. 2. استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)........................................................................................................... 12
  6. 1. 2. 3. استراتژی‌های وظیفه‌ای (کارکردی)................................................................................................................ 13
  7. 2. بازاریابی ...................................................................................................................................................................................... 13
  8. 2. 1. مفهوم بازاریابی ............................................................................................................................................................ 13
  9. 2. 2. نقش بازارایابی در عملکرد سازمان‌ها ....................................................................................................................... 14
  10. 2. 3. نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی‌ها ................................................................................................... 15
  11. 3. استراتژی بازاریابی ................................................................................................................................................................. 15
  12. 3. 1. مفهوم استراتژی بازاریابی ......................................................................................................................................... 15
  13. 3. 2. انواع استراتژی‌های بازاریابی .................................................................................................................................... 17
  14. 3. 3. فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی ......................................................................................................... 18
  15. 3 .4. الگوهای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی .................................................................................................................20
  16. 3. 5. هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی.......................................................................................................................... 22
  17. 3. 5. 1. سازگاری فلسفه‌های بازاریابی .......................................................................................................................23
  18. 3. 5. 2. نوآوری و توسعه کالاهای جدید .................................................................................................................. 25
  19. 3. 5. 3. استراتژی قیمت‌گذاری....................................................................................................................................27
  20. 3. 5. 4. سیاست‌ ترفیع................................................................................................................................................... 30
  21. 3. 5. 5. استراتژی توزیع ............................................................................................................................................. 31
  22. 3. 5. 6. توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش ................................................................................. 33

  بخش دوم: پیاده‌سازی زنجیره تامین و عملکرد آن

  1. 4. مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................................................................................... 36
  2. 4. 1. تاریخچه مدیریت زنجیره تامین .............................................................................................................................. 36
  3. 4. 2. مفهوم مدیریت زنجیره تامین .................................................................................................................................. 36
  4. 4. 3. عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تامین ................................................................................................................... 36
  5. 5. پیاده سازی زنجیره تامین ................................................................................................................................................. 39
  6. 5. 1. مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک .................................................................................................................. 39
  7. 5. 2. ارتباط با مشتری ....................................................................................................................................................... 44
  8. 5. 3. سطح تسهیم اطلاعات ..................................................................................................................................................50
  9. 5. 4. کیفیت تسهیم اطلاعات ...............................................................................................................................................52
  10. 5. 5. تعویق ................................................................................................................................................................................52
  11. 6. عملکرد زنجیره تامین ...............................................................................................................................................................54
  12. 6. 1. سیستم ارزیابی عملکرد ................................................................................................................................................54
  13. 6. 2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ......................................................................................................................................55
  14. 6. 3. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین .........................................................................................................57
  15. 6. 4. مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ....................................................................................................................58
  16. 6. 4. 1. مدل اسکور ...........................................................................................................................................................58
  17. 6. 4. 2. رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین ..................................................59
  18. 6. 4. 3. روش گرین و همکاران در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ..........................................................................60
  19. 7. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته................................................................................................................................61

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  1. 1. مقدمه ..........................................................................................................................................................................................69
  2. 2. نوع و روش تحقیق ....................................................................................................................................................................69
  3. 3. هدف تحقیق ..............................................................................................................................................................................70
  4. 4. گردآوری اطلاعات .....................................................................................................................................................................70
  5. 5. 1. پرسشنامه ..........................................................................................................................................................................71
  6. 5. 2. پرسشنامه پژوهش ...........................................................................................................................................................71
  7. 6. جامعه آماری و نمونه آماری ....................................................................................................................................................72
  8. 7. روایی و پایایی پرسشنامه .........................................................................................................................................................72
  9. 8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................................73
  10. 8. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی ...............................................................................................................................................73
  11. 8 .2. تجزیه و تحلیل استنباطی .............................................................................................................................................74
  12. 8. 2. 1. معادلات ساختاری .................................................................................................................................................74
  13. 8. 2. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...........................................................................................................................................74
  14. 8. 2. 2. 1. تحلیل عاملی مرتبه اول ............................................................................................................................75
  15. 8. 2. 2. 2. تحلیل عاملی مرتبه دوم ...........................................................................................................................75
  16. 8. 2. 3. شاخص‌های برازش مدل .....................................................................................................................................75
  17. 8. 2. 3. 1. شاخص‌های برازش مطلق .........................................................................................................................76
  18. 8. 2. 3 .2. شاخص‌های برازش مقایسه‌ای یا نسبی ..................................................................................................78
  19. 9. جمع‌بندی فصل سوم ...............................................................................................................................................................79

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1. 1. مقدمه .........................................................................................................................................................................................81
  2. 2. بخش اول: تحلیل توصیفی ....................................................................................................................................................81
  3. 2. 1. توصیف مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه ...............................................................................................81
  4. 3. بخش دوم: تحلیل استنباطی .................................................................................................................................................85
  5. 3. 1. تحلیل پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) ......................................................................................................................85
  6. 3. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................................................................................88
  7. 3. 3. آزمون مدل ساختاری ..................................................................................................................................................96
  8. 4. خلاصه فصل چهارم ...............................................................................................................................................................112

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  1. 1. مقدمه .......................................................................................................................................................................................114
  2. 2. بررسی یافته‌ها و نتایج پژوهش ..........................................................................................................................................114
  3. 2. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی .......................................................................................................................................114
  4. 2. 1. 1. نتایج تحلیل عاملی هماهنگی استراتژی بازاریابی .....................................................................................114
  5. 2. 1. 2. نتایج تحلیل عاملی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین ..........................................................................115
  6. 2. 3. 1. نتایج تحلیل عاملی عملکرد زنجیره تامین ..................................................................................................116
  7. 2. 2. نتایج بدست آمده از فرضیه‌ها ..................................................................................................................................117
  8. 3. بحث و نتیجه‌گیری ...............................................................................................................................................................123
  9. 4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین ........................................................................................................................124

  5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش ..................................................................................................................................125

  1. 6. پیشنهادات کاربردی پژوهش ..............................................................................................................................................125
  2. 7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی ................................................................................................................127
  3. 8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ....................................................................................................................................128

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی ......................................................................................................................................................................................130

  منابع انگلیسی ..................................................................................................................................................................................133

  ضمایم

  مقدمه

  تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.

  زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

  1. 2. بیان مساله

  یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

   1. 3. اهداف ت
   2. ...
   3. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    گروه مدیریت

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

    در رشته‌ی مدیریت اجرایی

    عنوان

    تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین

    ( پژوهشی در شرکت‌های صنایع شیمیایی استان زنجان)

    استاد مشاور

    دکتر سید کمال صادقی

    تاریخ ارائه پایان نامه

    بهمن ماه 1392

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده:

    نظر به اینکه مفهوم رقابت از یک مفهوم بین سازمانی به رقابت در سطح زنجیره تامین تبدیل شده است و مفهوم رقابت سازمان‌ها را مجبور ساخته تا با طراحی استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگ کردن این استراتژی‌ها در سطح زنجیره تامین در محیط پیچیده کنونی توان رقابت و بقا در حوزه فعالیت خود را داشته باشند. لذا اهمیت طراحی چنین استراتژی‌هایی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در قسمت اول این تحقیق به بیان اهمیت موضوع و بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شده است و روابط بین فرضیه‌ها و پیوستگی و انسجام مدل به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق صنعت شیمیایی در استان زنجان و در کشور ایران و در مدت 2 ماه مورد بحث قرار گرفته و با روش پرسشنامه نسبت جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده است. به دلیل محدود بودن حوزه مورد مطالعه کل جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و زنجیره تامین 80 شرکت است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است که به 2 بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده است. نتایج حاکی از آن است که دو فرضیه اصلی تحقیق و درکل متغیرهای مدل رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. در آخر پیشنهاداتی برای تحقیقات پژوهشی آتی و نتایج و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است. نظر به کمبود مطالعات و گام‌های عملی در این حوزه، نتایج این تحقیق به عنوان نقشه راهی برای مدیران و کارشناسان در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و به ویژه در صنعت محصولات شیمیایی در نظر گرفته شود.

    فصل اول: کلیات پژوهش

    1. 1. مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 1

    2.1. بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 1

    1. 3. اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................2
    2. 4. سوالات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
    3. 5. فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
    4. 6. روش‌ شناسی تحقیق...................................................................................................................................................... 3
    5. 6. 1. نوع پژوهش ................................................................................................................................................................. 3
    6. 6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها .............................................................................................................. 3
    7. 6. 3. نحوه سنجش متغیرها ................................................................................................................................................. 4
    8. 6. 4. جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................................... 4
    9. 6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................... 4
    10. 6. 6. نتایج مورد انتظار .......................................................................................................................................................... 5
    11. 6. 7. معیار ارزیابی موفقیت .................................................................................................................................................. 5
    12. 7. مدل تحقیق ................................................................................................................................................................................5
    13. 8. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................................................6
    14. 8. 1. متغیر مستقل ................................................................................................................................................................ 6
    15. 8. 2. متغیر مداخله‌گر ............................................................................................................................................................. 6
    16. 8. 3. متغیر وابسته .................................................................................................................................................................. 8
    17. 9. ساختار تحقیق .......................................................................................................................................................................... 9

    فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش

    بخش اول: استراتژی بازاریابی..............................................................................................................................................................11

    1. 1. استراتژی ......................................................................................................................................................................................11
    2. 1. 1. تعاریف و مفاهیم استراتژی..............................................................................................................................................11
    3. 1. 2. سطوح استراتژی ...............................................................................................................................................................12
    4. 1. 2. 1. استراتژی بنگاه (شرکت)..................................................................................................................................... 12
    5. 1. 2. 2. استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)........................................................................................................... 12
    6. 1. 2. 3. استراتژی‌های وظیفه‌ای (کارکردی)................................................................................................................ 13
    7. 2. بازاریابی ...................................................................................................................................................................................... 13
    8. 2. 1. مفهوم بازاریابی ............................................................................................................................................................ 13
    9. 2. 2. نقش بازارایابی در عملکرد سازمان‌ها ....................................................................................................................... 14
    10. 2. 3. نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی‌ها ................................................................................................... 15
    11. 3. استراتژی بازاریابی ................................................................................................................................................................. 15
    12. 3. 1. مفهوم استراتژی بازاریابی ......................................................................................................................................... 15
    13. 3. 2. انواع استراتژی‌های بازاریابی .................................................................................................................................... 17
    14. 3. 3. فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی ......................................................................................................... 18
    15. 3 .4. الگوهای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی .................................................................................................................20
    16. 3. 5. هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی.......................................................................................................................... 22
    17. 3. 5. 1. سازگاری فلسفه‌های بازاریابی .......................................................................................................................23
    18. 3. 5. 2. نوآوری و توسعه کالاهای جدید .................................................................................................................. 25
    19. 3. 5. 3. استراتژی قیمت‌گذاری....................................................................................................................................27
    20. 3. 5. 4. سیاست‌ ترفیع................................................................................................................................................... 30
    21. 3. 5. 5. استراتژی توزیع ............................................................................................................................................. 31
    22. 3. 5. 6. توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش ................................................................................. 33

    بخش دوم: پیاده‌سازی زنجیره تامین و عملکرد آن

    1. 4. مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................................................................................... 36
    2. 4. 1. تاریخچه مدیریت زنجیره تامین .............................................................................................................................. 36
    3. 4. 2. مفهوم مدیریت زنجیره تامین .................................................................................................................................. 36
    4. 4. 3. عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تامین ................................................................................................................... 36
    5. 5. پیاده سازی زنجیره تامین ................................................................................................................................................. 39
    6. 5. 1. مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک .................................................................................................................. 39
    7. 5. 2. ارتباط با مشتری ....................................................................................................................................................... 44
    8. 5. 3. سطح تسهیم اطلاعات ..................................................................................................................................................50
    9. 5. 4. کیفیت تسهیم اطلاعات ...............................................................................................................................................52
    10. 5. 5. تعویق ................................................................................................................................................................................52
    11. 6. عملکرد زنجیره تامین ...............................................................................................................................................................54
    12. 6. 1. سیستم ارزیابی عملکرد ................................................................................................................................................54
    13. 6. 2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ......................................................................................................................................55
    14. 6. 3. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین .........................................................................................................57
    15. 6. 4. مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ....................................................................................................................58
    16. 6. 4. 1. مدل اسکور ...........................................................................................................................................................58
    17. 6. 4. 2. رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین ..................................................59
    18. 6. 4. 3. روش گرین و همکاران در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ..........................................................................60
    19. 7. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته................................................................................................................................61

    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

    1. 1. مقدمه ..........................................................................................................................................................................................69
    2. 2. نوع و روش تحقیق ....................................................................................................................................................................69
    3. 3. هدف تحقیق ..............................................................................................................................................................................70
    4. 4. گردآوری اطلاعات .....................................................................................................................................................................70
    5. 5. 1. پرسشنامه ..........................................................................................................................................................................71
    6. 5. 2. پرسشنامه پژوهش ...........................................................................................................................................................71
    7. 6. جامعه آماری و نمونه آماری ....................................................................................................................................................72
    8. 7. روایی و پایایی پرسشنامه .........................................................................................................................................................72
    9. 8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................................73
    10. 8. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی ...............................................................................................................................................73
    11. 8 .2. تجزیه و تحلیل استنباطی .............................................................................................................................................74
    12. 8. 2. 1. معادلات ساختاری .................................................................................................................................................74
    13. 8. 2. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...........................................................................................................................................74
    14. 8. 2. 2. 1. تحلیل عاملی مرتبه اول ............................................................................................................................75
    15. 8. 2. 2. 2. تحلیل عاملی مرتبه دوم ...........................................................................................................................75
    16. 8. 2. 3. شاخص‌های برازش مدل .....................................................................................................................................75
    17. 8. 2. 3. 1. شاخص‌های برازش مطلق .........................................................................................................................76
    18. 8. 2. 3 .2. شاخص‌های برازش مقایسه‌ای یا نسبی ..................................................................................................78
    19. 9. جمع‌بندی فصل سوم ...............................................................................................................................................................79

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

    1. 1. مقدمه .........................................................................................................................................................................................81
    2. 2. بخش اول: تحلیل توصیفی ....................................................................................................................................................81
    3. 2. 1. توصیف مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه ...............................................................................................81
    4. 3. بخش دوم: تحلیل استنباطی .................................................................................................................................................85
    5. 3. 1. تحلیل پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) ......................................................................................................................85
    6. 3. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................................................................................88
    7. 3. 3. آزمون مدل ساختاری ..................................................................................................................................................96
    8. 4. خلاصه فصل چهارم ...............................................................................................................................................................112

    فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

    1. 1. مقدمه .......................................................................................................................................................................................114
    2. 2. بررسی یافته‌ها و نتایج پژوهش ..........................................................................................................................................114
    3. 2. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی .......................................................................................................................................114
    4. 2. 1. 1. نتایج تحلیل عاملی هماهنگی استراتژی بازاریابی .....................................................................................114
    5. 2. 1. 2. نتایج تحلیل عاملی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین ..........................................................................115
    6. 2. 3. 1. نتایج تحلیل عاملی عملکرد زنجیره تامین ..................................................................................................116
    7. 2. 2. نتایج بدست آمده از فرضیه‌ها ..................................................................................................................................117
    8. 3. بحث و نتیجه‌گیری ...............................................................................................................................................................123
    9. 4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین ........................................................................................................................124

    5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش ..................................................................................................................................125

    1. 6. پیشنهادات کاربردی پژوهش ..............................................................................................................................................125
    2. 7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی ................................................................................................................127
    3. 8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ....................................................................................................................................128

    منابع و ماخذ

    منابع فارسی ......................................................................................................................................................................................130

    منابع انگلیسی ..................................................................................................................................................................................133

    ضمایم

    مقدمه

    تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.

    زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

    1. 2. بیان مساله

    یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

    1. 3. اهداف تحقیق

    این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند. هدف اول بررسی وضعیت هماهنگی استراتژی بازاریابی در صنایع شیمیایی استان زنجان و هدف دوم بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در ساختار مدیریت زنجیره تامین و عملکرد آن.

    1. 4. سوالات تحقیق

    سوال اساسی تحقیق: آیا استراتژی بازاریابی قوی یک سازمان در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین بهره‌ور و بهبود مزیت رقابتی و همچنین عملکرد زنجیره تامین تاثیری اساسی خواهد داشت؟

    سوال اصلی 1. آیا استراتژی‌های بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد؟

    سوال فرعی1.1. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد؟

    سوال فرعی 1. 2. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد؟

    سوال فرعی 1. 3. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد؟

    سوال فرعی 1. 4. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت تسهیم اطلاعات دارد؟

    سوال فرعی 1. 5. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها در زنجیره تامین دارد؟

    سوال اصلی 2. آیا سازمان‌هایصنایع شیمیایی با توان بالایی در پیاده سازی زنجیره تامین سطح بالایی از عملکرد را در زنجیره تامین خواهند داشت؟

    1. 5. فرضیات تحقیق

    فرضیه اصلی 1: استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد.

    فرضیه فرعی 1. 1. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد.

    فرضیه فرعی 1. 2. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد.

    فرضیه فرعی 1. 3. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد.

    فرضیه فرعی 1. 4. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر

    انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 4
  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

  ((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

  شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  فعالسازی ربات کهن کتاب

  درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

  معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

  سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

  سوال عملی Excel با جواب

  سوال عملی Excel با جواب

  دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

  دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

  کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد