تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 145
  • بازدید کل : 71412

  پایان نامه تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین ...


  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

  گروه مدیریت

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته‌ی مدیریت اجرایی

  عنوان

  تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین

  ( پژوهشی در شرکت‌های صنایع شیمیایی استان زنجان)

  استاد مشاور

  دکتر سید کمال صادقی

  تاریخ ارائه پایان نامه

  بهمن ماه 1392

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:

  نظر به اینکه مفهوم رقابت از یک مفهوم بین سازمانی به رقابت در سطح زنجیره تامین تبدیل شده است و مفهوم رقابت سازمان‌ها را مجبور ساخته تا با طراحی استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگ کردن این استراتژی‌ها در سطح زنجیره تامین در محیط پیچیده کنونی توان رقابت و بقا در حوزه فعالیت خود را داشته باشند. لذا اهمیت طراحی چنین استراتژی‌هایی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در قسمت اول این تحقیق به بیان اهمیت موضوع و بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شده است و روابط بین فرضیه‌ها و پیوستگی و انسجام مدل به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق صنعت شیمیایی در استان زنجان و در کشور ایران و در مدت 2 ماه مورد بحث قرار گرفته و با روش پرسشنامه نسبت جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده است. به دلیل محدود بودن حوزه مورد مطالعه کل جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و زنجیره تامین 80 شرکت است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است که به 2 بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده است. نتایج حاکی از آن است که دو فرضیه اصلی تحقیق و درکل متغیرهای مدل رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. در آخر پیشنهاداتی برای تحقیقات پژوهشی آتی و نتایج و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است. نظر به کمبود مطالعات و گام‌های عملی در این حوزه، نتایج این تحقیق به عنوان نقشه راهی برای مدیران و کارشناسان در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و به ویژه در صنعت محصولات شیمیایی در نظر گرفته شود.

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1. 1. مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 1

  2.1. بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 1

  1. 3. اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................2
  2. 4. سوالات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
  3. 5. فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
  4. 6. روش‌ شناسی تحقیق...................................................................................................................................................... 3
  5. 6. 1. نوع پژوهش ................................................................................................................................................................. 3
  6. 6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها .............................................................................................................. 3
  7. 6. 3. نحوه سنجش متغیرها ................................................................................................................................................. 4
  8. 6. 4. جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................................... 4
  9. 6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................... 4
  10. 6. 6. نتایج مورد انتظار .......................................................................................................................................................... 5
  11. 6. 7. معیار ارزیابی موفقیت .................................................................................................................................................. 5
  12. 7. مدل تحقیق ................................................................................................................................................................................5
  13. 8. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................................................6
  14. 8. 1. متغیر مستقل ................................................................................................................................................................ 6
  15. 8. 2. متغیر مداخله‌گر ............................................................................................................................................................. 6
  16. 8. 3. متغیر وابسته .................................................................................................................................................................. 8
  17. 9. ساختار تحقیق .......................................................................................................................................................................... 9

  فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش

  بخش اول: استراتژی بازاریابی..............................................................................................................................................................11

  1. 1. استراتژی ......................................................................................................................................................................................11
  2. 1. 1. تعاریف و مفاهیم استراتژی..............................................................................................................................................11
  3. 1. 2. سطوح استراتژی ...............................................................................................................................................................12
  4. 1. 2. 1. استراتژی بنگاه (شرکت)..................................................................................................................................... 12
  5. 1. 2. 2. استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)........................................................................................................... 12
  6. 1. 2. 3. استراتژی‌های وظیفه‌ای (کارکردی)................................................................................................................ 13
  7. 2. بازاریابی ...................................................................................................................................................................................... 13
  8. 2. 1. مفهوم بازاریابی ............................................................................................................................................................ 13
  9. 2. 2. نقش بازارایابی در عملکرد سازمان‌ها ....................................................................................................................... 14
  10. 2. 3. نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی‌ها ................................................................................................... 15
  11. 3. استراتژی بازاریابی ................................................................................................................................................................. 15
  12. 3. 1. مفهوم استراتژی بازاریابی ......................................................................................................................................... 15
  13. 3. 2. انواع استراتژی‌های بازاریابی .................................................................................................................................... 17
  14. 3. 3. فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی ......................................................................................................... 18
  15. 3 .4. الگوهای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی .................................................................................................................20
  16. 3. 5. هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی.......................................................................................................................... 22
  17. 3. 5. 1. سازگاری فلسفه‌های بازاریابی .......................................................................................................................23
  18. 3. 5. 2. نوآوری و توسعه کالاهای جدید .................................................................................................................. 25
  19. 3. 5. 3. استراتژی قیمت‌گذاری....................................................................................................................................27
  20. 3. 5. 4. سیاست‌ ترفیع................................................................................................................................................... 30
  21. 3. 5. 5. استراتژی توزیع ............................................................................................................................................. 31
  22. 3. 5. 6. توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش ................................................................................. 33

  بخش دوم: پیاده‌سازی زنجیره تامین و عملکرد آن

  1. 4. مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................................................................................... 36
  2. 4. 1. تاریخچه مدیریت زنجیره تامین .............................................................................................................................. 36
  3. 4. 2. مفهوم مدیریت زنجیره تامین .................................................................................................................................. 36
  4. 4. 3. عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تامین ................................................................................................................... 36
  5. 5. پیاده سازی زنجیره تامین ................................................................................................................................................. 39
  6. 5. 1. مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک .................................................................................................................. 39
  7. 5. 2. ارتباط با مشتری ....................................................................................................................................................... 44
  8. 5. 3. سطح تسهیم اطلاعات ..................................................................................................................................................50
  9. 5. 4. کیفیت تسهیم اطلاعات ...............................................................................................................................................52
  10. 5. 5. تعویق ................................................................................................................................................................................52
  11. 6. عملکرد زنجیره تامین ...............................................................................................................................................................54
  12. 6. 1. سیستم ارزیابی عملکرد ................................................................................................................................................54
  13. 6. 2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ......................................................................................................................................55
  14. 6. 3. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین .........................................................................................................57
  15. 6. 4. مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ....................................................................................................................58
  16. 6. 4. 1. مدل اسکور ...........................................................................................................................................................58
  17. 6. 4. 2. رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین ..................................................59
  18. 6. 4. 3. روش گرین و همکاران در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ..........................................................................60
  19. 7. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته................................................................................................................................61

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  1. 1. مقدمه ..........................................................................................................................................................................................69
  2. 2. نوع و روش تحقیق ....................................................................................................................................................................69
  3. 3. هدف تحقیق ..............................................................................................................................................................................70
  4. 4. گردآوری اطلاعات .....................................................................................................................................................................70
  5. 5. 1. پرسشنامه ..........................................................................................................................................................................71
  6. 5. 2. پرسشنامه پژوهش ...........................................................................................................................................................71
  7. 6. جامعه آماری و نمونه آماری ....................................................................................................................................................72
  8. 7. روایی و پایایی پرسشنامه .........................................................................................................................................................72
  9. 8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................................73
  10. 8. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی ...............................................................................................................................................73
  11. 8 .2. تجزیه و تحلیل استنباطی .............................................................................................................................................74
  12. 8. 2. 1. معادلات ساختاری .................................................................................................................................................74
  13. 8. 2. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...........................................................................................................................................74
  14. 8. 2. 2. 1. تحلیل عاملی مرتبه اول ............................................................................................................................75
  15. 8. 2. 2. 2. تحلیل عاملی مرتبه دوم ...........................................................................................................................75
  16. 8. 2. 3. شاخص‌های برازش مدل .....................................................................................................................................75
  17. 8. 2. 3. 1. شاخص‌های برازش مطلق .........................................................................................................................76
  18. 8. 2. 3 .2. شاخص‌های برازش مقایسه‌ای یا نسبی ..................................................................................................78
  19. 9. جمع‌بندی فصل سوم ...............................................................................................................................................................79

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1. 1. مقدمه .........................................................................................................................................................................................81
  2. 2. بخش اول: تحلیل توصیفی ....................................................................................................................................................81
  3. 2. 1. توصیف مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه ...............................................................................................81
  4. 3. بخش دوم: تحلیل استنباطی .................................................................................................................................................85
  5. 3. 1. تحلیل پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) ......................................................................................................................85
  6. 3. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................................................................................88
  7. 3. 3. آزمون مدل ساختاری ..................................................................................................................................................96
  8. 4. خلاصه فصل چهارم ...............................................................................................................................................................112

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  1. 1. مقدمه .......................................................................................................................................................................................114
  2. 2. بررسی یافته‌ها و نتایج پژوهش ..........................................................................................................................................114
  3. 2. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی .......................................................................................................................................114
  4. 2. 1. 1. نتایج تحلیل عاملی هماهنگی استراتژی بازاریابی .....................................................................................114
  5. 2. 1. 2. نتایج تحلیل عاملی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین ..........................................................................115
  6. 2. 3. 1. نتایج تحلیل عاملی عملکرد زنجیره تامین ..................................................................................................116
  7. 2. 2. نتایج بدست آمده از فرضیه‌ها ..................................................................................................................................117
  8. 3. بحث و نتیجه‌گیری ...............................................................................................................................................................123
  9. 4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین ........................................................................................................................124

  5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش ..................................................................................................................................125

  1. 6. پیشنهادات کاربردی پژوهش ..............................................................................................................................................125
  2. 7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی ................................................................................................................127
  3. 8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ....................................................................................................................................128

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی ......................................................................................................................................................................................130

  منابع انگلیسی ..................................................................................................................................................................................133

  ضمایم

  مقدمه

  تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.

  زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

  1. 2. بیان مساله

  یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

   1. 3. اهداف ت
   2. ...
   3. متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    گروه مدیریت

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

    در رشته‌ی مدیریت اجرایی

    عنوان

    تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین

    ( پژوهشی در شرکت‌های صنایع شیمیایی استان زنجان)

    استاد مشاور

    دکتر سید کمال صادقی

    تاریخ ارائه پایان نامه

    بهمن ماه 1392

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده:

    نظر به اینکه مفهوم رقابت از یک مفهوم بین سازمانی به رقابت در سطح زنجیره تامین تبدیل شده است و مفهوم رقابت سازمان‌ها را مجبور ساخته تا با طراحی استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگ کردن این استراتژی‌ها در سطح زنجیره تامین در محیط پیچیده کنونی توان رقابت و بقا در حوزه فعالیت خود را داشته باشند. لذا اهمیت طراحی چنین استراتژی‌هایی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. در قسمت اول این تحقیق به بیان اهمیت موضوع و بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شده است و روابط بین فرضیه‌ها و پیوستگی و انسجام مدل به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق صنعت شیمیایی در استان زنجان و در کشور ایران و در مدت 2 ماه مورد بحث قرار گرفته و با روش پرسشنامه نسبت جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده است. به دلیل محدود بودن حوزه مورد مطالعه کل جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و زنجیره تامین 80 شرکت است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است که به 2 بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده است. نتایج حاکی از آن است که دو فرضیه اصلی تحقیق و درکل متغیرهای مدل رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. در آخر پیشنهاداتی برای تحقیقات پژوهشی آتی و نتایج و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است. نظر به کمبود مطالعات و گام‌های عملی در این حوزه، نتایج این تحقیق به عنوان نقشه راهی برای مدیران و کارشناسان در حوزه استراتژی‌های بازاریابی و به ویژه در صنعت محصولات شیمیایی در نظر گرفته شود.

    فصل اول: کلیات پژوهش

    1. 1. مقدمه ..................................................................................................................................................................................... 1

    2.1. بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 1

    1. 3. اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................2
    2. 4. سوالات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
    3. 5. فرضیات تحقیق............................................................................................................................................................. 2
    4. 6. روش‌ شناسی تحقیق...................................................................................................................................................... 3
    5. 6. 1. نوع پژوهش ................................................................................................................................................................. 3
    6. 6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها .............................................................................................................. 3
    7. 6. 3. نحوه سنجش متغیرها ................................................................................................................................................. 4
    8. 6. 4. جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................................... 4
    9. 6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................... 4
    10. 6. 6. نتایج مورد انتظار .......................................................................................................................................................... 5
    11. 6. 7. معیار ارزیابی موفقیت .................................................................................................................................................. 5
    12. 7. مدل تحقیق ................................................................................................................................................................................5
    13. 8. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................................................6
    14. 8. 1. متغیر مستقل ................................................................................................................................................................ 6
    15. 8. 2. متغیر مداخله‌گر ............................................................................................................................................................. 6
    16. 8. 3. متغیر وابسته .................................................................................................................................................................. 8
    17. 9. ساختار تحقیق .......................................................................................................................................................................... 9

    فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش

    بخش اول: استراتژی بازاریابی..............................................................................................................................................................11

    1. 1. استراتژی ......................................................................................................................................................................................11
    2. 1. 1. تعاریف و مفاهیم استراتژی..............................................................................................................................................11
    3. 1. 2. سطوح استراتژی ...............................................................................................................................................................12
    4. 1. 2. 1. استراتژی بنگاه (شرکت)..................................................................................................................................... 12
    5. 1. 2. 2. استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)........................................................................................................... 12
    6. 1. 2. 3. استراتژی‌های وظیفه‌ای (کارکردی)................................................................................................................ 13
    7. 2. بازاریابی ...................................................................................................................................................................................... 13
    8. 2. 1. مفهوم بازاریابی ............................................................................................................................................................ 13
    9. 2. 2. نقش بازارایابی در عملکرد سازمان‌ها ....................................................................................................................... 14
    10. 2. 3. نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی‌ها ................................................................................................... 15
    11. 3. استراتژی بازاریابی ................................................................................................................................................................. 15
    12. 3. 1. مفهوم استراتژی بازاریابی ......................................................................................................................................... 15
    13. 3. 2. انواع استراتژی‌های بازاریابی .................................................................................................................................... 17
    14. 3. 3. فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی ......................................................................................................... 18
    15. 3 .4. الگوهای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی .................................................................................................................20
    16. 3. 5. هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی.......................................................................................................................... 22
    17. 3. 5. 1. سازگاری فلسفه‌های بازاریابی .......................................................................................................................23
    18. 3. 5. 2. نوآوری و توسعه کالاهای جدید .................................................................................................................. 25
    19. 3. 5. 3. استراتژی قیمت‌گذاری....................................................................................................................................27
    20. 3. 5. 4. سیاست‌ ترفیع................................................................................................................................................... 30
    21. 3. 5. 5. استراتژی توزیع ............................................................................................................................................. 31
    22. 3. 5. 6. توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش ................................................................................. 33

    بخش دوم: پیاده‌سازی زنجیره تامین و عملکرد آن

    1. 4. مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................................................................................... 36
    2. 4. 1. تاریخچه مدیریت زنجیره تامین .............................................................................................................................. 36
    3. 4. 2. مفهوم مدیریت زنجیره تامین .................................................................................................................................. 36
    4. 4. 3. عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تامین ................................................................................................................... 36
    5. 5. پیاده سازی زنجیره تامین ................................................................................................................................................. 39
    6. 5. 1. مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک .................................................................................................................. 39
    7. 5. 2. ارتباط با مشتری ....................................................................................................................................................... 44
    8. 5. 3. سطح تسهیم اطلاعات ..................................................................................................................................................50
    9. 5. 4. کیفیت تسهیم اطلاعات ...............................................................................................................................................52
    10. 5. 5. تعویق ................................................................................................................................................................................52
    11. 6. عملکرد زنجیره تامین ...............................................................................................................................................................54
    12. 6. 1. سیستم ارزیابی عملکرد ................................................................................................................................................54
    13. 6. 2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ......................................................................................................................................55
    14. 6. 3. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین .........................................................................................................57
    15. 6. 4. مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ....................................................................................................................58
    16. 6. 4. 1. مدل اسکور ...........................................................................................................................................................58
    17. 6. 4. 2. رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین ..................................................59
    18. 6. 4. 3. روش گرین و همکاران در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ..........................................................................60
    19. 7. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته................................................................................................................................61

    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

    1. 1. مقدمه ..........................................................................................................................................................................................69
    2. 2. نوع و روش تحقیق ....................................................................................................................................................................69
    3. 3. هدف تحقیق ..............................................................................................................................................................................70
    4. 4. گردآوری اطلاعات .....................................................................................................................................................................70
    5. 5. 1. پرسشنامه ..........................................................................................................................................................................71
    6. 5. 2. پرسشنامه پژوهش ...........................................................................................................................................................71
    7. 6. جامعه آماری و نمونه آماری ....................................................................................................................................................72
    8. 7. روایی و پایایی پرسشنامه .........................................................................................................................................................72
    9. 8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ...................................................................................................................................................73
    10. 8. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی ...............................................................................................................................................73
    11. 8 .2. تجزیه و تحلیل استنباطی .............................................................................................................................................74
    12. 8. 2. 1. معادلات ساختاری .................................................................................................................................................74
    13. 8. 2. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...........................................................................................................................................74
    14. 8. 2. 2. 1. تحلیل عاملی مرتبه اول ............................................................................................................................75
    15. 8. 2. 2. 2. تحلیل عاملی مرتبه دوم ...........................................................................................................................75
    16. 8. 2. 3. شاخص‌های برازش مدل .....................................................................................................................................75
    17. 8. 2. 3. 1. شاخص‌های برازش مطلق .........................................................................................................................76
    18. 8. 2. 3 .2. شاخص‌های برازش مقایسه‌ای یا نسبی ..................................................................................................78
    19. 9. جمع‌بندی فصل سوم ...............................................................................................................................................................79

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

    1. 1. مقدمه .........................................................................................................................................................................................81
    2. 2. بخش اول: تحلیل توصیفی ....................................................................................................................................................81
    3. 2. 1. توصیف مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه ...............................................................................................81
    4. 3. بخش دوم: تحلیل استنباطی .................................................................................................................................................85
    5. 3. 1. تحلیل پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) ......................................................................................................................85
    6. 3. 2. تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................................................................................88
    7. 3. 3. آزمون مدل ساختاری ..................................................................................................................................................96
    8. 4. خلاصه فصل چهارم ...............................................................................................................................................................112

    فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

    1. 1. مقدمه .......................................................................................................................................................................................114
    2. 2. بررسی یافته‌ها و نتایج پژوهش ..........................................................................................................................................114
    3. 2. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی .......................................................................................................................................114
    4. 2. 1. 1. نتایج تحلیل عاملی هماهنگی استراتژی بازاریابی .....................................................................................114
    5. 2. 1. 2. نتایج تحلیل عاملی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین ..........................................................................115
    6. 2. 3. 1. نتایج تحلیل عاملی عملکرد زنجیره تامین ..................................................................................................116
    7. 2. 2. نتایج بدست آمده از فرضیه‌ها ..................................................................................................................................117
    8. 3. بحث و نتیجه‌گیری ...............................................................................................................................................................123
    9. 4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین ........................................................................................................................124

    5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش ..................................................................................................................................125

    1. 6. پیشنهادات کاربردی پژوهش ..............................................................................................................................................125
    2. 7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی ................................................................................................................127
    3. 8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ....................................................................................................................................128

    منابع و ماخذ

    منابع فارسی ......................................................................................................................................................................................130

    منابع انگلیسی ..................................................................................................................................................................................133

    ضمایم

    مقدمه

    تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.

    زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

    1. 2. بیان مساله

    یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

    1. 3. اهداف تحقیق

    این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند. هدف اول بررسی وضعیت هماهنگی استراتژی بازاریابی در صنایع شیمیایی استان زنجان و هدف دوم بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در ساختار مدیریت زنجیره تامین و عملکرد آن.

    1. 4. سوالات تحقیق

    سوال اساسی تحقیق: آیا استراتژی بازاریابی قوی یک سازمان در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین بهره‌ور و بهبود مزیت رقابتی و همچنین عملکرد زنجیره تامین تاثیری اساسی خواهد داشت؟

    سوال اصلی 1. آیا استراتژی‌های بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد؟

    سوال فرعی1.1. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد؟

    سوال فرعی 1. 2. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد؟

    سوال فرعی 1. 3. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد؟

    سوال فرعی 1. 4. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت تسهیم اطلاعات دارد؟

    سوال فرعی 1. 5. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها در زنجیره تامین دارد؟

    سوال اصلی 2. آیا سازمان‌هایصنایع شیمیایی با توان بالایی در پیاده سازی زنجیره تامین سطح بالایی از عملکرد را در زنجیره تامین خواهند داشت؟

    1. 5. فرضیات تحقیق

    فرضیه اصلی 1: استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد.

    فرضیه فرعی 1. 1. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد.

    فرضیه فرعی 1. 2. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد.

    فرضیه فرعی 1. 3. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد.

    فرضیه فرعی 1. 4. استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر

    انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 8
  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

  آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

  نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از اینترنت

  پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

  سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

  دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

  زندگی شیرین

  زندگی شیرین

  اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

  دریافت فایل : زندگی شیرین
  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

  معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  کسب درامداز اینترنت تضمینی

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

  معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

  با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  اندیکاتور ای کیو آپشن

  نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

  ملت عشق

  ملت عشق

  کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

  دریافت فایل : ملت عشق
  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

  برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری

  اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

  دریافت فایل : اندیکاتور باینری
  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

  دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

  مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

  کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

  کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  دانلود برنامه رستاخیز مردگان

  کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

  پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

  یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

  دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد